سفیران خلاقیتموسسه خلاقیت و استعدادیابیجردن

سرکار خانم آزیتا نصیری

مدیر موسسه خلاقیت و استعدادیابی جردن

گواهینامه آژانس جهانی استعدادیابی

      

سرکار خانم مهدیه ظاهری کاشانی

مربی کارگاه قرآن

گواهینامه تربیت قرآن پیش دبستانی

سرکار خانم زویا صمدی

مربی کارگاه زبان انگلیسی

کارشناسی زبان انگلیسی

   

سرکار خانم نگین رسولی

مربی کارگاه نجوم

گواهینامه تربیت نجوم

   

سرکار خانم مهسا رحیمی یکتا

مربی کارگاه داستان های کهن در قالب مهارت های زندگی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

   

سرکار خانم مریم عبدالوند اشرفی

مربی کارگاه ورزش

گواهینامه مربیگری

سرکار خانم شیما سعادتخانی

مربی کارگاه سفال و خلاقیت

کاردانی گرافیک

   

سرکار خانم شیما سعادتخانی

مربی کارگاه نجاری

کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری

سرکار مهدیه ظاهری کاشانی

مربی کارگاه موسیقی

گواهینامه طبلک و بازی های ریتمیک

گواهینامه مهارت

      

سرکار خانم مهسا رحیمی یکتا

مربی کارگاه زبان زرافه

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

      

سرکار خانم مهسا رحیمی یکتا

مربی کارگاه لگو

گواهینامه Early Learning لگوی آموزشی

         

سرکار خانم ریحانه نجفی سولاری

مربی کارگاه دانشمند کوچولو

مربی کارگاه ساعت دانایی

مربی کارگاه آزمایشگاه

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

      

سرکار خانم مهسا محمد ابراهیم خان ابری

مربی کارگاه شطرنج

گواهینامه مربیگری شطرنج

      
تماس مستقیم